Flyers

Back

WhatsApp Messages

Created on 2018-02-10 05:13 AM

 

Updated on 10-02-2018

 

Health officials from Edavaka PHC will administer TT vaccination to Class 10 and Class 5 students of Hill Blooms School. If anyone has recently received the vaccination or has reasons for not taking the vaccination please let the class teacher know immediately.

എടവക PHC അധികൃതർ ഹിൽ ബ്ലൂംസിലെ 10 , 5 ക്‌ളാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് TT കുത്തിവെയ്പ് നടത്തുന്നതാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ TT കുത്തിവെയ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ TT കുത്തിവെയ്പ് പിന്നീട് മതി എന്നുള്ളവരും ഉടൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

 

 

 

Good morning.

I have a message for children who are taking the exam today.

It is about the science of cheating.

Yes. You heard it right. The Science of Cheating.

 

Now you can direct your thoughts in many ways. How to cheat smarter and defeat the system is one. That is not my purpose.

 

My purpose is to tell you what happens after you successfully cheat the first time.

 

Your first cheating will convince your subconscious mind that it is a possibility.

 

That conviction is something you will never ever get out of. That is the single biggest problem with cheating. It will impact your next exam even if you are not caught. It will impact the way you behave in your interpersonal relationships. Your love life. Your family. Your children.

 

If you think it is fun and will be forgotten, think again. On the day of your wedding, someone standing around will remember that cheating. If one of them who negotiates on a business deal with you will have it in the back of her mind and will keep your one time cheating as a factor to consider.

 

Believe it or not, CBI considers it a negative trait in a person when they investigate one.

 

It is the single biggest evidence that you were trained to have no ethics by your parents. No one might say it aloud. But that is what they think. All good things you do and all cheating you do ultimately points a finger at your family.

 

It is like that first dose of LSD. A drug. It programs your mind. And even when you want to get out of it, the programming done will prevent it.

 

Don’t forget the current news is all about just that. Start with Lalloo if you want.

 

So. Don’t. Not once. Not ever. Do not cheat.

 

 

 

Good morning Team.
1.The abacus exam should be conducted just after the lunch break. Please make sure that they do the exam honestly. Don’t allow them to cheat.
2. All the answer papers should be given back to the children by 8th of February . The parents meeting will be called immediately after that.
3. It is seen that in many answer sheets children are not writing their Name, Class and Subject in a proper manner. Class teachers are requested to show them how to write it properly. This should have been done before the exam. Let us do it now at least.
Teachers who do not know that please refer to GI. Mr Siby has a copy of it.
4. Regular classes must happen in all the classes in the afternoon. Please don’t waste precious time doing small talk. Use the time even if its only one period with a specific objective.
5. All the children who score less than 80 must do the answer sheet from home one more time. Teachers must make sure that they know the answers as well. We will follow up with the help of parents and have parents review the written second answer sheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention all parents.
We are entering the final phase of this year’s academic year. For me personally and the Management Team in general, the most challenging (and annoying!) feed back this academic year was from one class. I quote: ‘If we don’t teach, children cannot do home work’. I hope you realize the gravity of this statement. It was like, in one statement all that was good about Hill Blooms was wiped out.
This has to be confronted and settled once and for all. Except in the case of a few challenged children, parents shouldn’t have to worry about homework, let alone teach. In any event most of our parents are not equipped to teach too. More over, teachers who dump the task of ‘teaching’ to parents shouldn’t be working in Hill Blooms. This is not a public funded enterprise!
*So Parents, please do your part*.
1. Please make sure your child sits down and works for at least 2 hours in the evening.
2. Message me as soon as you find out your child has a homework she is not able to do herself without your help. Use the following format.
I will maintain privacy and confidentiality. (Even though I do not understand why you can’t exercise your right to have ‘teaching’ over and done with in school.)
Start today.

 

 

Class:
Subject:
Teacher:
Date of homework:

 

 

ഇന്ന് മുതൽ ഈ വർഷത്തെ അദ്ധ്യയന ദിവസങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്.

രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1 . മൂന്നാം ക്ലാസു മുതൽ ഏഴു വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസിനു ശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ എങ്കിലും വായനക്കും എഴുത്തിനുമായി ചെലവിടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

2 . അവർക്കു നിങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഗൃഹ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

നന്ദി.

 

ക്ലാസ്:

സബ്ജെക്ട് :

ടീച്ചർ:

ഗൃഹ പാഠം കൊടുത്ത ദിവസം:

 

 

For the kind attention of parents who drive to transportation pick up points to deliver children to school bus.

 

 1. Coming to your pick up point a few minutes before scheduled time is the right thing to do.

 2. On those rare days when things go wrong and you are late and the bus has left, the next option is NOT overtaking the bus and forcing a stop.

 3. Please go to the next stop and be there before the bus arrives there and join the students there. It may take a few more minutes but you won’t be risking the life and well being of a lot of children including yours.

 4. Please don’t ever overtake the bus in a hurry and force the driver to stop abruptly. It is not acceptable and in the event of repeated happenings parents will be requested to make alternate arrangements for their transportation.

 5. If you are a new driver with limited skills and even more limited understanding of safe practices such as not allowing children to open the right hand side door to get out, please wait till you have a lot more practice on our roads. Our roads are one of the most dangerous on the planet.

   

  Thank your for your kind understanding.

 

 

 

Year 2018 at Hill Blooms is proving to be one of joyous academic accomplishments because of Blooms making their mark in national and state level examinations and competitions.

 

 1. Sreehari SA of class 10 qualified for a place in the Kerala state list of NTSE (National Talent Search Examination). The list has a total of 111 and he is placed 90th which is specially commendable.

   

 2. Anupam Loy Geeto of class 8 was placed Third Topper in the SSAT , an all Kerala scholarship examination conducted among 2000 CBSE schools.

   

 3. Daniel Prakash of UKG won Third place in the all Kerala Balarama painting competition.

NTSE coaching from class 8, News Reading sessions for all Blooms from class 3 and Media Quizzes are beginning to pay off in terms of equipping Blooms to tackle state and national level competitions. Teachers who are actively involved in these initiatives are highly appreciated. Kudos to parents and Blooms who put in active interest and participation. Hill Blooms loves you.

 

 

# 03 December 2017

Good morning Bloomsfolks! Autumn is very much in the air and we are all set for Blooms Autumn Fair on Thursday, 7th December 2017.
The Blooms Autumn Fair as always will consist of stalls put up by parents and children. Please contact Ms. Manohary for a space if you have an entrepreneurial idea! Please do not think of this as a business venture alone even though it sure is. The Rs.2000 you pay for the stalls enable us to make contributions to the needy. Last year our contributions ranged from 1000 to 25000 to who are far less fortunate in life than we all are. The accounting is presented every year to parental gatherings by Ms. Manohary, the teacher in charge of the Social Service Club.
There will be on the spot competitions in work experience for which the norm is one student, one item.
The Annual Blooms Western Music Competitions and the Annual Group Indian Dance Competition will be held during the Autumnfest. Bosons, Leptons, Neutrons, Quarks and Tachyons are practicing for the show. Please show up at the venue to encourage them. 
The highlight of Autumn Fair 2017 is expected to be the   ‘Fusion Violin Event’ presented by our music teacher Steenish and his gang of fellow musicians.
School transportation facility is available in the morning, but not for the return trip.  Parents are requested to come and take in the ambience, participate and pick up the children to go back home in the evening. School buses will be very late for the return trip.
The Parents and Teachers Association will hold its annual meeting to elect members for the new year on the day of the Autumnfair. All who are keen to support the school as members of the PTA are requested to come to the meeting place in the afternoon of 7th December when announcements are made in the venue. Time: 5PM.
Please do not stay home on 7th.  If you have ideas on navigating your child’s educational path, please do the first step. BE THERE!
Thank you.
Principal.

 

# 03 December 2017

Details of Work Experience Competition 2017
Date: 7th December, Thursday. 
Category I
1.Fabric Painting using  vegetables
2.Paper Craft
Category II
1.Fabric Painting using  vegetables.
2.Bamboo Products
3.Economic Nutritious Food Making
4.Clay Modeling
5.Products Using Waste Materials
Category III
1.Fabric Painting
2.Bamboo Products
3.Economic Nutritious Food Making
4.Clay Modeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To BloomsTeam on 24th August 2017:

Good morning Team. Please make sure all documents that you upload onto the Notes Section of the school website carry an identification line right at the top. Thank you. Examples: Class_6_Biology_Chapter 4_Sorting Materials into Groups_NOTES_Latha,           Class_6_Social and Political Life_Chapter_2_Student Notes_Sindhu,           Class 6. History_Our Pasts_Chapter_2_On The Trail of the Earliest People_Student Notes_GJ    etc.

To Parents on 25th August 2017:

 Dear parents,
Onam will be celebrated in Hill Blooms on 30th August, Wednesday.
 Children will have lots of games , Nadanpattu competition, Tug of War and Onasadhya. Students can wear dresses of their choice. (But please make sure they are not prone to tripping and falling).
The celebration will be over by 4 PM. The buses will start from school only after 4 PM. School closes for Onam vacation on the same day.  School will reopen on 11th September, Monday.
Those who promised banana leaves must send it to the school on 29th Tuesday. Please make sure they are thoroughly cleaned.
Half yearly exam for Classes 1 to 10 will start on 22nd September, Friday.   Time table for exams will be sent soon. This exam covers everything taught from June to September.
For Classes 1 to 5 duration of exams will be 2 hours and maximum marks will be 60. For classes 6 to 10 duration will be of 3 hours and maximum marks will be 80. On exam days there will be no afternoon sessions.
Principal

 

Dear Parents,
Dance practices for Bloomsday 2017 will start after Mid Term Exams. Those who are interested in having their children participate in Dance Programmes are requested to  send a hand written consent letter to the class teacher on or before 25- 09-17 (Wednesday) in the format given below. The  fee for Training + Costume + Makeup + One still photo will be approximately Rs 2750. (Two thousand Seven hundred fifty.)
 
This is to inform that my daughter/son ________________(Name) has my permission to participate in the Bloomsday 2017 dance programs.
 
Signature:
 
Name:
 
 
ബ്ലൂംസ്‌ഡേ 2017 നു വേണ്ടിയുള്ള നൃത്ത പരിശീലനം ഈ മാസം  (സെപ്റ്റംബർ ) അവസാന ആഴ്ചയിൽ  തുടങ്ങുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സെപ്റ്റംബർ 25 നു മുൻപ് കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ്.
 
ബ്ലൂംസ്‌ഡേ 2017 നു വേണ്ടിയുള്ള നൃത്ത പരിശീലനം ഈ മാസം  (സെപ്റ്റംബർ ) അവസാന ആഴ്ചയിൽ  തുടങ്ങുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തിനും ആടയാഭരണങ്ങൾക്കും മേക്കപ്പ്, ഫോട്ടോ (ഒന്ന്) എന്നിവക്കുമുള്ള ആകെ  ചെലവ് 2750 രൂപയാണ് .
പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സെപ്റ്റംബർ 25 നു മുൻപ് കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ്.
 
എന്റെ മകൾ  / മകൻ   ---------------------------------------------- (കുട്ടിയുടെ പേര്)  ബ്ലൂംസ്‌ഡേ 2017 ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന നൃത്ത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്റെ അനുവാദത്തോടെ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

 
ഒപ്പ്:
 
പേര്:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Create Exam